Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility O projekcie - Restart Kariery: Nowy Rozdział Zawodowy

Rekrutacja do Projektu jest prowadzona od 1 stycznia 2024 r. do 30 czerwca 2026 r.

Projekt realizowany przez Spółdzielnie Socjalną Serwis w partnerstwie z Fundacją im. Hetmana Jana Tarnowskiego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027, Priorytetu 6. Fundusze europejskie dla rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego, Działania 6.6 Rozwój kompetencji kadr i adaptacja do zmian, z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus , nr FEMP.06.06-IP.02-0084/23 zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Krakowie.

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.

Wartość Projektu: 4 990 639,45 zł
Dofinansowanie: 4 735 859,45 zł
w tym: ze środków europejskich 4 237 347,93 zł
ze środków budżetu Państwa: 498 511,52 zł
Okres realizacji projektu: od 1 stycznia 2024 r. do 30 czerwca 2026 r.
Obszar realizacji projektu: województwo małopolskie.


Okres realizacji projektu: od 1 stycznia 2024 r. do 30 czerwca 2026 r.
Obszar realizacji projektu: Województwo małopolskie.

W projekcie mogą wziąć udział osoby spełniające łącznie następujące warunki:

  • Pracownicy zagrożeni zwolnieniem,
  • Pracownicy przewidziani do zwolnienia,
  • Osoby zwolnione z przyczyn niedotyczących pracownika
  • Osoby odchodzące z rolnictwa
  • zamieszkałe na terenie województwa małopolskiego,
  • w wieku od 15 do 89 lat.

Celem projektu jest poprawa sytuacji na rynku pracy 238 osób, zamieszkujących na terenie województwa małopolskiego do 30.06.2026r.